Enjoy helicopter tours

Translation of "obserwowanie ptaków" in German

These examples may contain rude words based on your search result.
These examples may contain slang words based on your search result.
Co ma wspólnego obserwowanie ptaków z wychodzeniem z nałogu?
Lubicie nurkowanie, obserwowanie ptaków, kolekcjonujecie podbój górskich szczytów - spełnienie Waszych zainteresowań zawsze będzie priorytetem dla specjalistów od turystyki w Kenii, którzy oferują fascynującą podróż do tego wspania .łego kolz do tego wspania .łego kolekcjonujecie podbój górskich szczytów - spełnienie Waszych zainteresowań zawsze będzie priorytetem dla specjalistów od turystyki w Kenii
Do you like diving, Bird watchingGathering the conquest of the mountains - the fulfillment of your interests will always be a priority for the professionals of tourism in Kenya who offer a fascinating trip to this wonderful country.
"Taniec żonkili, bingo, wyścigi w workach, jedzenie ciasta ... obserwowanie ptaków"?
Obserwowanie ptaków, można przejść pieszych i zwiedzania w helicopter touring przedsięwzięć.
You can watching birds, go hiking, or explore in helicopter tours ventures.
Ponieważ ... Obserwowanie ptaków jest na topie.
Oferuje możliwość Praktykowania innych sportów pod gołym niebem oraz zajęć takich jak obserwowanie ptaków.
It enables the practice of other outdoor sports and activities such as Bird watching.
Od prostego zwiedzanie miasta z niewiarygodną wizyty na plaży, wraz z wulkanów, rafting, bungee jumping, ultralekkie loty, ogrodów zoologicznych, obserwowanie ptaków, niezależnie można.Proszę daj nam pomóc uczynić Państwa wizytę w tym niesamowite kraju, najbardziej przyjemne doświadczenie swojego życia!
Naturally! From a simple tour to an incredible visit to the beach, along with volcanoes, rafting, bungee jumping, ultra-light flights, zoos, Bird watchingwhatever you want. Please let us help you make your visit to this incredible land, the most wonderful experience of your life!
To wyglądało niedorzecznie, więc dopisałem obserwowanie ptaków.
Looks ridiculous, so added i that one.
Miałam do wyboru obserwowanie ptaków albo alkoholizm, zatem ... Ptaki.
I had a choice between Ornithology and alcoholism, so ... birds.
Content may not be appropriate. Examples are only used to help you translate the word or phrase you are looking for in different contexts. They are not selected or reviewed by us and may contain inappropriate language or ideas; please report examples that you would like to edit or not display. Tactical or colloquial translations are generally marked in red or orange.
No results were found for this meaning.

Results: 9. Exactly: 9. Elapsed time: 28 ms.

Documents Business Solutions Conjugation Synonyms Spell check Help and About Us

Word index: 1-300, 301-600, 601-900

Term index: 1-400, 401-800, 801-1200

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200

© 2013-2020 Reverso Technologies Inc. All rights reserved.